Hills4me

Jak to funguje


Program Hill’s Quick Reco pro rok 2023 (dále jen Program)  je určen pro veterinární lékaře a veterinární kliniky v České republice a na Slovensku (dále jen Veterináři), kteří nabízejí produkty Hill’s a chtějí využít praktický nástroj pro vytvoření nutričního doporučení (tzv. Quick Reco) dostupný na stránkách věnovaných Programu www.hills4me.cz (dále jen Stránky Programu).

Organizátorem Programu je společnost Hill’s Pet Nutrition s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 04105575 (dále jen Organizátor).

Program probíhá v termínu 1.1. 2023 do 31. 12. 2023 (dále jen Doba trvání programu), není-li Organizátorem stanoveno jinak.

Organizátor pro účely Programu provozuje Stránky Programu (www.hills4me.cz), které obsahují praktický nástroj pro vytvoření nutričního doporučení produktů Hill’s (tzv. Quick Reco).

Pro účast v Programu je nezbytná registrace Veterináře na Stránkách programu. Veterinář může zvolit registraci umožňující vytváření nutričních doporučení a vystavování Karet 4+1 (jak je pojem vymezen níže), nebo registraci administrátora, který může nad rámec vytváření nutričních doporučení a vystavování Karet 4+1 také upravovat údaje o veterinární praxi, sledovat statistiky o nutričních doporučeních v rámci dané veterinární praxe a využívat další administrativní možnosti. Úpravu registrace na administrátora provede Organizátor na základě žádosti Veterináře po jeho registraci. Žádost lze zaslat prostřednictvím e-mailu na adresu info_cz@hillspet.com.

Spolu s vytvořením nutričního doporučení (Quick Reco) může Veterinář v rámci Stránek Programu vytvořit také unikátní kartu opravňující majitele psa nebo kočky k získání jednoho balení krmiva Hill’s zdarma při nákupu 4 produktů Hill’s od Veterináře, který Kartu 4+1 vystavil (dále jen Karta 4+1).    

Krmivo zdarma v rámci Karty 4+1 se vztahuje na suchá krmiva Hill’s z řady Hill’s Prescription Diet  o hmotnosti větší než 1 kg a dále na krmivo z řady Science Plan a Vet Essentials. Karta programu by primárně měla sloužit pro stejný druh krmiva v rámci dané řady produktů Hill’s (Hill’s Prescription Diet, Science Plan, Vet Essentials). Veterinář na Kartu 4+1 vždy uvede jaký druh krmiva bude poskytnut jako pátý produkt zdarma a jaké doporučené množství. S ohledem na nutriční specifikace zvířete lze na jedné Kartě 4+1 kombinovat maximálně dvě řady krmení Hill’s (např. PD a následně VE), vždy však po konzultaci s Veterinářem.

Pro uplatnění Karty 4+1 a získání pátého produktu Hill’s zdarma je nutné Kartu 4+1 řádně vyplnit, tedy karta musím obsahovat čárové (EAN) kódy z obalu krmiv zakoupených u daného Veterináře (Veterinář je oprávněn vyžadovat předložení příslušných dokladů o zakoupení krmiva).  

Řádně vyplněnou Kartu 4+1 lze uplatnit u Veterináře, který Kartu 4+1 vystavil a u kterého byly zakoupeny produkty Hill’s uvedené na Kartě 4+1, a to nejpozději do 31. března 2024.

Karta 4+1 nebude uznána za platnout, pokud není řádně vyplněná nebo pokud byla okopírovaná, oskenovaná či jinak upravovaná. Krmivo Hill’s zdarma uvedené na Kartě 4+1 nelze směnit za peníze a nárok na krmivo zdarma nelze sčítat či převádět.

Uplatněnou Kartu 4+1 předá Veterinář kterémukoli velkoobchodu s výrobky značky Hill’s, který je zapojený do Programu a od kterého Veterinář odebírá výrobky značky Hill’s (ke dni zahájení Doby trvání Programu se jedná o společnosti Noviko s.r.o., Samohýl group a.s., BIOPHARM, spol. s.r.o., SG - VET, s. r. o., Pharmacopola a TOP Vet) (jednotlivě dále jen Velkoobchod), a to nejpozději do 30. dubna 2024.

Příslušný Velkoobchod bude následně hodnotu uplatněných Karet 4+1 proplácet Veterináři na základě individuální dohody (typicky formou dobropisu).

Svou registrací na Stránkách Programu Veterinář potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že jednáním Veterináře v souladu s těmito Podmínkami Programu nebudou ohroženy či porušeny jakékoliv povinnosti, včetně zásad profesionální etiky, plynoucí pro Veterináře z příslušných právních předpisů vztahujících se na činnost Veterináře a z veškerých vnitřních předpisů Komory veterinárních lékařů České republiky, případně Komory veterinárnych lekárov SR (působí-li Veterinář na Slovensku). 

Organizátor je oprávněn Podmínky Programu kdykoliv změnit či Program zcela ukončit, a to i před uplynutím Doby trvání Programu, bez uvedení důvodu a stanovení náhrady.

Změny Podmínek mohou být prováděny pouze písemnou formou a budou zveřejněny na Stránkách Programu. Pouze znění Pravidel uvedených na Stránkách Programu lze považovat za rozhodující.

Osobní údaje poskytnuté Veterinářem v rámci Stránek Programu budou využívány Organizátorem v souladu se Zásady ochrany osobních údajů.